Napisz do nas: sklep@niteczki.pl Zadzwoń: +48 696 862 094
do kasy suma: 0,00 zł
 
Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin usługi newsletter

Regulamin Usługi Newsletter

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia umowy o dostarczanie treści cyfrowej poprzez świadczenie usługi Newsletter i określany jest dalej „Regulaminem”.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Usługodawcę tj. Hanna Wiśniowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tasiemka Hanna Wiśniowska, ul. Kopanina 54 lok. 56, 60-105 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem NIP: 7831224622, REGON: 630788776.
 3. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą pod:
  1. Tasiemka Hanna Wiśniowska, ul. Kopanina 54 lok. 56, 60-105 Poznań.
  2. adresem e-mail: sklep@niteczki.pl
  3. numerem kontaktowym: +48 696 862 094

§2 Warunki korzystania z Usługi

 1. Do korzystania z usługi Newsletter niezbędne jest:
  1. posiadanie urządzenia elektronicznego wraz z systemem operacyjnym,
  2. dostęp do sieci internet poprzez jedną z przeglądarek internetowych,
  3. posiadanie adresu poczty elektronicznej.
 2. Świadczenie Usługi Newsletter wiąże się z przesyłaniem danych za pomocą sieci Internet a co za tym idzie pociąga za sobą ryzyko zainfekowania systemu. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, aby korzystanie z Usługi Newsletter było bezpieczne, każdorazowo jednak zaleca się korzystanie przez Użytkownika z takich zabezpieczeń jak np. oprogramowanie antywirusowe.
 3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zawierających informację handlową i marketingową, w tym w szczególności ofertę Usługodawcy, informację o nowych produktach i akcjach promocyjnych, treści wpisów w mediach społecznościowych.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest w zamian za przekazanie danych osobowych Użytkownika. Aby skorzystać z usługi Newsletter Użytkownik musi podać swój adres e-mail w formularzu zapisu do usługi Newsletter, dostępnym na stronie.
 5. Użytkownik, który chce skorzystać z usługi Newsletter w zamian za zapłatę ceny w miejsce przekazania danych osobowych powinien skontaktować się z Usługodawcą w wybrany przez siebie sposób określony w §1 ust. 3. Podanie adresu e-mail jest jednak niezbędne do przesyłania Newslettera.
 6. Po naciśnięciu przycisku wyrażającego wolę zapisu do usługi Newsletter, na adres podany przez Użytkownika zostanie przesłana wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym wolę zapisania się do usługi Newsletter. Poprzez kliknięcie przycisku wyrażającego wolę zapisu do usługi Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych na podany adres e-mail.
 7. W przypadku zatwierdzenia subskrypcji poprzez link aktywujący, adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy mailingowej. E-mail ten będzie wykorzystywany do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych i marketingu bezpośredniego do czasu rezygnacji z subskrypcji. 
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Newsletter w każdym czasie. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zaprzestaniu świadczenia Usług za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Informacje wysyłane w ramach Usługi Newsletter stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i podlegają ochronie. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i bez zgody Usługodawcy jest zakazane i może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów.
 10. Wykorzystywanie treści zawartych w Newsletterze dozwolone jest wyłącznie na użytek własny. Używanie treści Usługodawcy w celach zarobkowych, promujących działalność konkurencyjną lub jakąkolwiek inną działalność zarobkową lub niezarobkową bez zgody Usługodawcy jest zakazane.

§3 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych gromadzonych w ramach korzystania z usługi Newsletter jest Hanna Wiśniowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tasiemka Hanna Wiśniowska, ul. Kopanina 54 lok. 56, 60-105 Poznań, NIP: 7831224622, adres e-mail: sklep@niteczki.pl, numer telefonu: +48 696 862 094.
 2. Dane osobowe Usługodawców będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej przez Użytkownika Usługi Newsletter, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako RODO) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Administratora umieszczoną w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatności”.

§4 Odstąpienie od Umowy i Reklamacje

 1. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny odstąpić od umowy usługi Newsletter. Rezygnacja z usługi może odbyć się:
  1. poprzez naciśnięcie na przycisk „Rezygnuję z otrzymywania informacji handlowych” znajdującego się w każdej wiadomości mailowej przesyłanej w ramach niniejszej Usługi,
  2. poprzez przesłanie rezygnacji w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@niteczki.pl,
  3. poprzez przesłanie rezygnacji na adres siedziby przy ul. Kopanina 54 lok. 56, 60-105 Poznań.
 2. Z momentem wypisania się z Usługi Newsletter umowa zostaje rozwiązana. 
 3. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w zakresie korzystania z usługi Newsletter. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą pod:
  1. adresem: Tasiemka Hanna Wiśniowska, ul. Kopanina 54 lok. 56, 60-105 Poznań lub
  2. adresem e-mail: sklep@niteczki.pl
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. adres poczty elektronicznej Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter
  2. opis sprawy, której dotyczy reklamacja;
  3. preferowany sposób poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji,
  4. dane kontaktowe do preferowanego kontaktu w ramach informacji o rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 
 6. Użytkownikom będącym Konsumentami przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji:
  1. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,  
  2. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; 
  3. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw Konsumentów. Bezpłatną pomoc Konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np.  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 7. Użytkownicy będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący Konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza umowa zawierana jest w języku polskim. 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (jak np. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów, wprowadzenie nowych funkcjonalności, modyfikacja systemów informatycznych). O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej informacji o zmianie Regulaminu.  Użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym.
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Sklepie Internetowym. 
 5. Przed wejściem w życie zmian Regulaminu Użytkownik może złożyć Usługodawcy oświadczenie o niewyrażeniu zgody na zmianę regulaminu. Oświadczenie takie jest jednoznaczne z rezygnacją z Usługi Newsletter.
 6. Archiwalne wersje regulaminu publikowane są w Sklepie Internetowym w zakładce „Regulamin”.
 7. W przypadku umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6.01.2023.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl