Napisz do nas: sklep@niteczki.pl Zadzwoń: +48 696 862 094
do kasy suma: 0,00 zł
 
Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Regulamin www.niteczki.pl

§1 Definicje

 1. Serwis/Sklep – serwis internetowy w domenie www.niteczki.pl, do którego prawa przysługują Sprzedawcy;
 2. Sprzedawca/ Usługodawca – Hanna Wiśniowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tasiemka Hanna Wiśniowska, ul. Kopanina 54 lok. 56, 60-105 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod numerem NIP: 7831224622, REGON: 630788776;
 3. Użytkownik –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z Usług Serwisu;
 4. Rejestracja – proces zakładania Konta przez Użytkownika poprzez formularz rejestracyjny;
 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron;
 6. Strony – Sprzedawca i Kupujący oraz Usługodawca i Użytkownik;
 7. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą, której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;
 8. Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowej lub Umowę o Świadczenie Usługi Stacjonarnej;
 9. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 10. Klient Przedsiębiorca Posiadający Uprawnienia Konsumenta (KPPUK)- osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 11. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 12. Umowa- Umowa Sprzedaży, Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowej, Umowa o Świadczenie Usługi Stacjonarnej lub Umowa Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną zawierana w ramach niniejszego Serwisu;
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;
 14. Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowej- umowa na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu Treści cyfrowej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie; 
 15. Umowa Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną- umowa świadczenia usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu;
 16. Umowa o Świadczenie Usługi Stacjonarnej - usługa pozwalająca Kupującemu na uczestnictwo w stacjonarnych kursach organizowanych przez Sprzedawcę;
 17. Towary–rzeczy ruchome oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę;
 18. Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (kursy online, e-booki);
 19. Kompatybilność- współdziałanie treści cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania;
 20. Funkcjonalność- zdolność treści cyfrowej pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;
 21. Interoperacyjność - zdolność treści cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej tego samego rodzaju;
 22. Regulamin – niniejszy regulamin.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu www.niteczki.pl określa warunki świadczenia przez Usługodawcę usługę sklepu internetowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Usługodawcy a także warunki zawierania umów na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz zasady postępowania reklamacyjnego oraz realizacji prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 
 2. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik przed zawarciem jakiejkolwiek Umowy w ramach niniejszego Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu oraz jej archiwalne wersje są każdorazowo umieszczane w Serwisie w zakładce „Regulamin.”
 6. Użytkownik może skontaktować się ze Usługodawcą pod adresem e-mail: sklep@niteczki.pl lub numerem kontaktowym: +48 696 862 094.
 7. Użytkownik może ponadto skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym za pomocą:
  1. Facebooka, gdzie Usługodawca prowadzi profil o nazwie „Niteczki.pl,”,
  2. Instagrama, gdzie Usługodawca prowadzi profil o nazwie „Niteczki_pl”

§3 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu, 
  2. dostęp do poczty elektronicznej (w przypadku chęci założenia konta lub zawarcia umowy), 
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, FireFox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript (wyłącznie dla celów prawidłowego funkcjonowania Serwisu). 
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie. 
 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 
  2. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  3. korzystania ze Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, 
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  5. korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu spowodowanego w szczególności koniecznością naprawy systemu. Zawieszenie funkcjonowania Serwisu nie ma wpływu na zobowiązania Stron wynikających z zawartych za pośrednictwem Serwisu Umów. 
 5. Opisy, zdjęcia, znaki towarowe znajdujące się w Serwisie mogą być chronione prawami autorskimi ich właścicieli. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez wyraźnej, uprzedniej i pisemnej zgody Usługodawcy.
 6. Korzystanie z Serwisu wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. Zaleca się korzystanie z Serwisu poprzez urządzenie posiadające oprogramowanie antywirusowe. 

§4 Usługi

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma dostęp do następujących Usług:
  1. dokonywania zakupów Towarów oraz Treści Cyfrowych,
  2. zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi Stacjonarnej (warsztaty stacjonarne),
  3. założenia Konta pozwalającego na podgląd statusu realizacji zamówień, zapisywanie historii swoich zamówień oraz modyfikację danych,
  4. przeglądania treści udostępnionych w Serwisie (Blog),
  5. dodawanie opinii, 
  6. skorzystanie z formularza kontaktowego „Zapytaj o Produkt”,
  7. zapisania się do usługi Newsletter.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z usług, które są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 3. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie internetowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia założenia Konta i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta. Usunąć konto można samodzielnie w panelu Użytkownika lub kontaktując się w tym celu z Usługodawcą.
 4. Usługa dodawania opinii dostępna jest bez konieczności posiadania Konta. W ramach tej Usługi Użytkownik ma możliwość dodania opinii o danym Towarze, Treści Cyfrowej lub Usłudze Stacjonarnej po podaniu imienia lub pseudonimu. Opinie znajdujące się w Serwisie nie są w żaden sposób weryfikowane a Usługodawca nie zapewnia, że opinie te pochodzą od osób, które dokonały zakupu danego Towaru, Treści cyfrowej lub skorzystały z Usługi Stacjonarnej. Opinie są moderowane jedynie pod kątem tego, czy nie zawierają treści obraźliwych lub zakazanych przez prawo. Publikowane są zarówno opinie pozytywne lub negatywne. Użytkownik po dodaniu opinii nie ma możliwości jej usunięcia. Możliwe jest to dopiero po skontaktowaniu się z Usługodawcą. 
 5. Usługa formularza kontaktowego dostępna jest bez konieczności posiadania Konta. W celu skorzystania z tej usługi należy podać imię oraz adres e-mail oraz wskazać pytanie będące przedmiotem zainteresowania. Usługodawca udziela odpowiedzi na pytanie w czasie 3 dni roboczych. Odpowiedź przychodzi na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. 
 6. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji o nowych ofertach, promocjach, nowościach, wydarzeniach w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi wysyłania informacji handlowej zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi poprzez kliknięcie na przycisk „Rezygnuję z otrzymywania informacji handlowych” lub inny równoważny, który znajduje się w każdej wiadomości mailowej wysyłanej w ramach tej usługi. Szczegółowe informacje na temat usługi Newsletter znajdują się w Regulaminie Usługi Newsletter.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo, bez wpływu na umowy zawarte przed dokonaniem poniższych czynności, do:
  1. wycofania niektórych Towarów lub Treści Cyfrowych ze sprzedaży,
  2. zmiany cen oraz ilości Towarów lub Treści Cyfrowych Sklepie Internetowym,
  3. wprowadzania nowych Towarów lub Treści Cyfrowych Sklepie Internetowym,
  4. przeprowadzania akcji promocyjnych na poszczególne Towary lub Treści Cyfrowe.

§5 Sprzedaż Towarów 

 1. Poprzez dokonanie zakupu rozumie się zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawartą na odległość. 
 2. Dokonać zakupu może zarówno Kupujący będący Konsumentem lub KPPUK a także Przedsiębiorca. 
 3. Usługa dokonywania zakupu dostępna jest zarówno dla osób posiadających Konto jak i bez konieczności zakładania Konta w Serwisie. 
 4. Sprzedawca zapewnia możliwość dokonania zakupu Towarów w postaci:
  • artykułów i narzędzi do różnych technik rękodzielniczych,
  • kart podarunkowych (voucher).
 5. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Przez Umowę Sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towarów objętych zamówieniem i wydać mu je, a Kupujący zobowiązuje się Towary objęte zamówieniem odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.
 7. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towaru zarówno w zakresie rodzaju oraz ilości. Każdy z wybranych Towarów należy dodać do koszyka za pomocą odpowiedniego przycisku. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do koszyka i kontynuować proces składania zamówienia. Podanie danych osobowych w formularzu zakupu jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.  W kolejnych krokach Kupujący wybiera sposoby dostawy Towarów oraz metody płatności. Na ostatnim etapie Kupujący jest informowany o łącznej wartości wybranych Towarów oraz kosztów dostawy a także o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 8. W przypadku zakupu karty Podarunkowej (vouchera) jest on wystawiany w formie elektronicznej i wysyłany w ciągu 24 godzin od momentu wysłania Kupującemu potwierdzenia złożenia zamówienia, w formie PDF na podany przez Kupującego adres e-mail. Jeżeli Kupujący chce, aby karta podarunkowa była imienna wówczas powinien w opcji komentarza do zamówienia dodać taką informację.  Kartę podarunkową można wykorzystać na zakup Towarów, Treści Cyfrowych oraz Treści Stacjonarnych w Sklepie Internetowym przez okres 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Kupującego Karty Podarunkowej na maila.  Kupujący kartę podarunkową ma prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §9 z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy karta podarunkowa zostanie aktywowana przez Kupującego lub posiadacza karty, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący traci prawo odstąpienia od Umowy. Karta podarunkowa nie jest Treścią Cyfrową w rozumieniu niniejszego Regulaminu a do jego sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Towaru, z zastrzeżeniem niniejszego ustępu. 
 9. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 
 10. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 
 11. Każde zamówienie złożone przez Kupującego potwierdzone jest e-mailem z informacją o jego przyjęciu. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z momentem otrzymania przez Kupującego informacji o przyjęciu i potwierdzeniu złożenia zamówienia. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia w ciągu 3 dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sprzedawcą.
 12. W przypadku, kiedy podane dane w formularzu będą niepełne i nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia tych danych.

§5a Sprzedaż miejsc na warsztatach stacjonarnych z technik rękodzielniczych
(Usługa Stacjonarna)

 1. Sprzedawca zapewnia możliwość dokonania zakupu miejsca na warsztaty stacjonarne z technik rękodzielniczych (Usługa Stacjonarna). 
 2. Każdorazowo w ogłoszeniu o aktualnych warsztatach znajduje się data, miejsce oraz godziny, w których odbywają się warsztaty.
 3. Umowa o Świadczenie Usługi Stacjonarnej zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 4. Przez Umowę o Świadczenie Usługi Stacjonarnej Sprzedawca zobowiązuje się przeprowadzić warsztaty stacjonarne w terminie i miejscu określonym każdorazowo w opisie, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru warsztatu stacjonarnego zarówno w zakresie terminu i miejsca oraz ilości miejsc. Każdy z wybranych warsztatów należy dodać do koszyka za pomocą odpowiedniego przycisku. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do koszyka i kontynuować proces składania zamówienia. Podanie danych osobowych w formularzu zakupu jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usługi Stacjonarnej.  W kolejnych krokach Kupujący wybiera metodę płatności. Na ostatnim etapie Kupujący jest informowany o łącznej wartości wybranych warsztatów a także o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 
 7. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 
 8. Każde zamówienie złożone przez Kupującego potwierdzone jest e-mailem z informacją o jego przyjęciu. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi Stacjonarnej następuje z momentem otrzymania przez Kupującego informacji o przyjęciu i potwierdzeniu złożenia zamówienia. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia w ciągu 3 dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sprzedawcą.
 9. W przypadku, kiedy podane dane w formularzu będą niepełne i nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia tych danych.
 10. Do Umowy o Usługi Stacjonarnej stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
 11. Reklamacja Usługi Stacjonarnej odbywa się na zasadach określonych w §8 b niniejszego Regulaminu.
 12. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie Usługi Stacjonarnej Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w §9 Regulaminu z tym zastrzeżeniem, że prawo do odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało Konsumentowi jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę (tj. zorganizował warsztaty), za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia tj. za pomocą odpowiedniego okienka przy składaniu zamówienia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

§5b Sprzedaż Treści Cyfrowej (kursy online z technik rękodzielniczych, e-booki, e-poradniki)

 1. Sprzedawca zapewnia możliwość zawarcia umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej polegającej na umożliwieniu Kupującemu dostępu do kupionych przez niego Treści Cyfrowych (kursów online z technik rękodzielniczych, e-booków)
 2. Treść Cyfrowa może być sprzedawana samodzielnie albo w zestawie z innymi Towarami dostępnymi na stronie (np. w formie boxów). Wówczas wraz z Umową o Dostarczenie Treści Cyfrowej zawierana jest Umowa Sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 3. Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowej zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 4. Przez Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowej Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Treść Cyfrową (np. link do e-kursu, e-book w formie PDF) a Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Treści Cyfrowej zarówno w zakresie rodzaju oraz ilości. Każdą z wybranych Treści Cyfrowych należy dodać do koszyka za pomocą odpowiedniego przycisku. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do koszyka i kontynuować proces składania zamówienia. W kolejnych krokach Kupujący wybiera metodę płatności. Na ostatnim etapie Kupujący jest informowany o łącznej wartości wybranych Treści Cyfrowych a także o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 
 7. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 
 8. Każde zamówienie złożone przez Kupującego potwierdzone jest e-mailem z informacją o jego przyjęciu. Zawarcie Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej następuje z momentem otrzymania przez Kupującego informacji o przyjęciu i potwierdzeniu złożenia zamówienia. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia w ciągu 3 dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sprzedawcą. 
 9. W przypadku, kiedy podane dane w formularzu będą niepełne i nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia tych danych.
 10. Po zawarciu Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowej Sprzedawca przesyła na adres e-mail podany w zamówieniu:
  1. link do platformy, który umożliwia Kupującemu odtwarzanie kursu online w dowolnym miejscu i czasie. Dostęp do linku jest ograniczony czasowo przez okres 2 lat od dnia dostarczenia Kupującemu linku. Link upoważnia do skorzystania z kursu online przez jedną osobę. Jeżeli Kupujący chce kupić dostęp do kursu online dla kilku osób powinien odpowiednio kupić odpowiednio większą ilość Treści Cyfrowych (w przypadku zakupu kursu online),
  2. plik w formie PDF, który umożliwia Kupującemu dostęp i możliwość zapisania na własnym urządzeniu Treści Cyfrowej i korzystanie z niej w dowolnym miejscu i czasie. Dostęp do pliku jest nieograniczony czasowo (w przypadku zakupu e-booka). 
 11. Funkcjonalność sprzedawanej Treści Cyfrowej:
  1. w przypadku kursów online polega na tym, że Sprzedawca umożliwia Kupującemu dostęp do platformy video, w której udostępniony jest kurs online w formie materiału video. Link umożliwia jedynie dostęp do kursu online i nie umożliwia pobrania kursu online na sprzęt Kupującego video ani jego modyfikacji,
  2. w przypadku e-booków polega na tym, że Kupujący otrzymuje dostęp do pliku w formie PDF i może go zapisać na swoim urządzeniu bez możliwości modyfikacji. 
 12. Kompatybilność i Interoperacyjność sprzedawanej Treści Cyfrowej:
  1. w przypadku kursu online polega na tym, że do skorzystania z niej niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer stacjonarny z monitorem, laptop, telefon, tablet) z dostępem do internetu, który zapewnia możliwość odtwarzania obrazu i dźwięku. Skorzystanie z linku możliwe jest zarówno w aplikacji platformy video jak i przy użyciu przeglądarki internetowej (np. Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari). Kupujący nie musi posiadać konta w platformie video, aby móc skorzystać z kursu online,
  2. e-booków polega na tym, że do skorzystania z niej niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer stacjonarny z monitorem, laptop, telefon, tablet) z dostępem do internetu oraz aplikacją/programem, który zapewnia możliwość odtwarzania plików w formacie PDF. 
 13. Do Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowej stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
 14. Reklamacja Treści Cyfrowej odbywa się na zasadach określonych w §8a niniejszego Regulaminu.
 15. W przypadku zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowej Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w §9 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że prawo do odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało Konsumentowi w przypadku Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość (mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia). 
 16. Treści cyfrowe świadczone przez Sprzedawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa przysługują Sprzedawcy.
 17. Zakazane jest wykorzystywanie Treści Cyfrowych w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich przeznaczeniem funkcjonalnością, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 18. Zakazane jest w szczególności rozpowszechnianie i udostępnianie Treści Cyfrowych osobom trzecim oraz ich kopiowanie i zwielokrotnianie na potrzeby inne niż użytek własny, zgodny z zawartą umową. Złamanie postanowień w zakresie zakazów określonych w niniejszym Regulaminie stanowi naruszenie prawa i pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną. 
 19. Sprzedawca z momentem zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowej udziela Kupującemu licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej na korzystanie z Treści Cyfrowych. Kupujący nie ma prawa do udzielania dalszej licencji. 
 20. Kupujący ma prawo do korzystania z licencji jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania utworu (kursy online) - zapis techniką cyfrową- poprzez dostęp do Treści cyfrowej za pośrednictwem wybranej przez Sprzedawcę platformy video, bez możliwości pobrania video na urządzenie Kupującego oraz modyfikacji video,
  2. w zakresie utrwalania utworu (e-book) - zapis techniką cyfrową- poprzez dostęp do Treści Cyfrowej i możliwości pobrania PDF na urządzenie i jego wydruku na własne potrzeby.
 21. Licencja zostaje udzielona na okres 2 lat od dnia doręczenia Kupującemu Treści Cyfrowej.
 22. Wynagrodzenie z tytułu udzielonej Kupującemu licencji jest wliczone w cenę Usługi lub Treści Cyfrowej. 

§6 Warunki i metody płatności

 1. Ceny Towarów, Treści Cyfrowych oraz Usług Stacjonarnych podane na stronie są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do dokonywania płatności za Usługi Stacjonarne oraz Usługi Cyfrowe, przy czym Sprzedawca nie umożliwia płatności za kartę podarunkową (voucher), Treść Cyfrową lub Usługę Stacjonarną przy odbiorze lub za pobraniem. 
 3. Ceny podane na stronie nie zawierają kosztów dostawy Towarów.
 4. Sprzedawca wystawia dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT) i doręcza go Kupującemu wraz z dostawą Towaru, niezależnie od wybranej formy płatności. 
 5. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT powinien zadeklarować ten fakt najpóźniej w momencie składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 6. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  1. przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu zamówienia Kupujący powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 36 2130 0004 2001 0393 7554 0001 w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin. Terminem spełnienia świadczenia jest moment dokonania obciążanie rachunku bankowego Kupującego. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  2. zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayU- zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu zamówienia Kupujący powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu PayU w momencie składania zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego w systemie płatności PayU,
  3. zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Kupujący uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu zamówienia, 
  4. zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Kupujący uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu zamówienia.
 7. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu płatności określonego w ust. 6 pkt. a i b, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego na dokonanie płatności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wówczas przesłane Kupującemu w formie mailowej z informacją o anulowaniu zamówienia z uwagi na jego nieopłacenie w wymaganym terminie.

§7 Dostawy Towarów

 1. Od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy, a w przypadku płatności za pobraniem od dnia zawarcia umowy, Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia i na jego realizację ma od 2 do 6 dni. Jeżeli termin ostatniego dnia przypada na dzień wolny od pracy, wówczas termin kończy się z upływem kolejnego dnia roboczego. 
 2. Jeżeli nastąpią nadzwyczajne okoliczności, które uniemożliwią realizację zamówienia w terminie wskazanym w pkt. 1 Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. W takim przypadku Kupujący ma prawo:
  1. żądania zrealizowania umowy sprzedaży z uwzględnieniem opóźnienia albo
  2. odstąpienia od tej umowy i odzyskanie wpłaconej sumy pieniężnej. W tym przypadku pieniądze zostaną Kupującemu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 3. Kupujący dostarcza Towary na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku chęci dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą celem ustalenia szczegółów wysyłki. 
 4. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący, chyba że co innego wynika z ustaleń między Stronami.
 5. Kupujący zapewnia następujące metody dostawy za pośrednictwem przewoźników:
  1. przesyłka kurierska- Kurier InPost,
  2. przesyłka do punktu odbioru- Paczkomat InPost,
  3. przesyłka kurierska- DHL Kurier.
 6. Kupujący ma również możliwość osobistego odbioru Towarów pod adresem: ul. Kopanina 54 lok. 56, 60-405 Poznań w godzinach działania sklepu tj. od ………….. do ………...
 7. Zamówiony przez Kupującego Towar zostanie dostarczony na wskazany przy dokonywaniu zamówienia przez Kupującego adres lub do wskazanego przez Kupującego Paczkomatu InPost.
 8. Kupujący ma obowiązek odebrać Towar:
  1. w przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika- w momencie dostarczenia rzeczy przez kuriera albo w maksymalnym terminie wyznaczonym do odbioru zamówienia wyznaczonym przez przewoźnika (Inpost),
  2. w przypadku odbioru osobistego- w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 9. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Towarów, jest on zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę tj. kosztów przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy oraz kosztów ponownej przesyłki, jeżeli Kupujący (w trybie i terminie określonym w §9 Regulaminu) lub Sprzedawca nie odstąpił od umowy. 
 10. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego na odebranie towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wówczas przesłane Kupującemu w formie mailowej z informacją o anulowaniu zamówienia z uwagi na jego nieopłacenie w wymaganym terminie oraz zwróci Kupującemu zapłaconą przez niego cenę za Towaru pomniejszoną o koszty przesyłki (chyba że Kupujący odstąpił od umowy w trybie i terminie określonym w §9 Regulaminu) oraz koszty przesyłki zwrotnej nieodebranych Towarów.
 11. Jeżeli Sprzedawca ani Kupujący nie odstąpi od umowy i Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na odebranie Towaru, Sprzedający może zastrzec ponowną wysyłkę Towarów dopiero po uiszczeniu przez Kupującego kosztów przesyłki zwrotnej oraz kosztów ponownej przesyłki. 
 12. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Kupującemu wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji, jeżeli takie są i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 13. Wydanie Towaru:
  1. w stosunku do Kupującego będącego Przedsiębiorcą następuje w z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju,
  2. w stosunku do Konsumenta oraz KPPUK następuje z chwilą jej wydania do rąk Kupującego, chyba że Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta lub KPPUK, wówczas wydanie rzeczy następuje z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
 14. Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. 
 15. W momencie dostarczenia przesyłki przez przewoźnika Kupujący będący Przedsiębiorcą obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 16. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia, utraty lub kradzieży Towaru podczas przesyłki:
  1. Kupujący będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany w pierwszej kolejności do dochodzenia roszczeń z tego tytułu od przewoźnika,
  2. Kupujący będący Konsumentem lub KPPUK zgłasza swoje roszczenia w stosunku do Sprzedawcy.

§8 Reklamacje w przypadku sprzedaży Towarów

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz KPPUK, za zgodność sprzedanego Towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). 
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi określonej w kodeksie cywilnym w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentem ani KPPUK zostaje wyłączona. 
 3. Poniższe postanowienia dotyczące uprawnień i obowiązków Konsumenta stosuje się również do KPPUK.
 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. 
 6. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. Wówczas Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. 
 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. 
 8. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 
 9. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Koszty dostawy Towaru podlegającego naprawie lub wymianie ponosi Sprzedawca. 
 10. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił naprawienia lub wymiany Towaru,
  2. Sprzedawca nie naprawił lub nie wymienił Towaru,
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca już próbował go naprawić lub go wymienił,
  4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego wezwania do naprawy lub wymiany, 
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie naprawi on lub nie wymieniu Towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 11. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. 
 12. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 13. W razie żądania obniżenia ceny, Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 14. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 15. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 16. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
 17. Reklamacje należy złożyć poprzez przesłanie formularza reklamacji lub innego równoważnego oświadczenia pocztą tradycyjną lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@niteczki.pl. Reklamacja może być złożona na formularzu reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu bądź na innym wzorze.
 18. Towar objęty reklamacją należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu (np. paragon, faktura, wydruk potwierdzający zamówienie, wydruk z konta bankowego) i odesłać na adres: Tasiemka Hanna Wiśniowska, ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań
 19. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§8a Reklamacje w przypadku sprzedaży Treści Cyfrowych

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz KPPUK, za zgodność sprzedanej Treści Cyfrowej z umową na zasadach określonych w rozdziale 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). 
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi określonej w kodeksie cywilnym w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentem ani KPPUK zostaje wyłączona. 
 3. Poniższe postanowienia dotyczące uprawnień i obowiązków Konsumenta stosuje się również do KPPUK.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści Cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. 
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści Cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miała być dostarczona. 
 6. Jeżeli Treść Cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
 7. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca doprowadza Treść Cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 9. Jeżeli Treść Cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowej do zgodności z Umową,
  3. brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść Cyfrową do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treść Cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową jest nieistotny.
 2. Reklamacje należy złożyć poprzez przesłanie formularza reklamacji lub innego równoważnego oświadczenia pocztą tradycyjną lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. 
 3. Reklamacja może być złożona na formularzu reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu bądź na innym wzorze.
 4. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§8b Reklamacje w przypadku Usługi Stacjonarnej (warsztaty stacjonarne) 

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczonych Usług Stacjonarnych dotyczących organizacji warsztatów stacjonarnych z Umową.
 2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej przeprowadzonych warsztatów stacjonarnych, jeżeli uważa, że zostały one przeprowadzone niezgodnie z Umową.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres mailowy: sklep@niteczki.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Identyfikację Kupującego, datę i miejsce warsztatu stacjonarnego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
 5. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz KPPUK, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu zwracanego Towaru do Sprzedawcy. 
 2. Zasady odstąpienia od umowy w przypadku Umowy o Świadczenie Usługi Stacjonarnej oraz Umowy o Dostarczenie Treści cyfrowej regulują odpowiednio §5a i §5b. Do kwestii nieuregulowanych w tych paragrafach stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu. 
 3. Sprzedający nie zwraca Kupującemu kosztów przesyłki Towarów do Kupującego.  
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
  1. dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,
  2. dla pozostałych Umów - od dnia zawarcia umowy.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 6. W celu odstąpienia od Umowy Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 7. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z załącznika do ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, w postaci wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem maila: sklep@niteczki.pl albo w formie papierowej i wysłane na adres: Tasiemka Hanna Wiśniowska, ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań. 
 9. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności. 
 12. Jeżeli Konsument, wybrał inny sposób dostawy Towarów niż sposób najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów. 
 13. Konsument, który odstąpił od Umowy zobowiązany jest do odesłania Towarów w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiło te odstąpienie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. 
 14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 15. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta. 

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Szczegółowe informacje na temat (między innymi) administratora danych osobowych Użytkowników, celu i podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przekazywania danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, informacji o potrzebie podania danych osobowych przez Użytkowników, okresu przechowywania danych osobowych Użytkowników, prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności.

§11 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:
  1. nieprawidłowego bądź niezgodnego z Regulaminem korzystania z Serwisu przez Użytkownika;
  2. awarii sprzętu Użytkownika;
  3. działań lub zaniechań Użytkowników.
 2. W przypadku wystąpienia podejrzenia o możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić dane logowania, w tym w szczególności hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa i spowodowanie szkody wywołanej ich działaniami w Serwisie.
 4. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja w tym zakresie może zostać złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail: sklep@niteczki.pl
 5. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu, będącego przedmiotem reklamacji. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udzieli Użytkownikowi odpowiedzi.

 §12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące. 
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.03.2023
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (jak np. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów, wprowadzenie nowych funkcjonalności, modyfikacja systemów informatycznych). O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej informacji o zmianie Regulaminu.  Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym.
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Sklepie Internetowym. 
 5. Archiwalne wersje regulaminu publikowane są w Sklepie Internetowym w zakładce „Regulamin”.
 6. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia. Konsument może jednak uznać poprzednio obowiązujący Regulamin za mniej korzystny od aktualnego i może poinformować Sprzedawcę o wyborze aktualnego Regulaminu jako wiążącego.
 7. W przypadku umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu naruszenia jakichkolwiek praw Konsumenta. W przypadku niezgodności niniejszych zapisów z prawem powszechnie obowiązującym, pierwszeństwo mają przepisy prawa. 
 9. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji: 
  1. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, 
  2. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
  3. skorzystanie z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr.; 
  4. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw Konsumentów. Bezpłatną pomoc Konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np.  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 10. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Załączniki do regulaminu

 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu - FORMULARZ REKLAMACYJNY.
 2. Załącznik nr 2 do Regulaminu - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl